Tanfolyamok, akkreditált képzések

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A weboldal üzemeltetője, a Perfect Health Egészségvédő Kft. (továbbiakban szolgáltató/adatkezelő) a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.


ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név/cégnév: Perfect Health Egészségvédő Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Attila utca 119.
Levelezési cím: 1047 Budapest, Attila utca 119.
Adószám: 29144075-2-41
Ügyvezető: Dr. Csomai Zita
Weboldal megnevezése, címe: https://www.drcsomaizita.hu
E-mail: helica.kepzes@gmail.com
Telefon: +36 70 336 7773


A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

-  a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

- személyes adat: azonosított természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, például név, helymeghatározó adat, online azonosító (Facebook profil)

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak


AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
- A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal és annak segítségével biztosított, a kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő személyek részére biztosíthassa, megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, regisztrált felhasználói, a weboldalon képzésre történő jelentkezési lapot kitöltő látogatók, illetve a kapcsolattartó e-mail küldésére szolgáló űrlapot kitöltő látogatók.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a weboldalon található szolgáltatásokat, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, önként dönthet arról, meg kívánja-e adni személyes adatait. A weboldal által biztosított szolgáltatások igénybe vétele azonban adatszolgáltatás nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben az impresszumban feltüntetett elérhetőségeken.


WEBOLDALON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS KÉPZÉSEINKRE

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben az impresszumban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név, cégnév, cím, illetve cégnév esetén az adószám a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. Az e-mail cím és a tanfolyami jelentkezés esetén a Facebook profil név az azonosítás és a kapcsolattartás miatt szükséges.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet szándékos bejelölése nélkül nem vehető igénybe.


Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.MEGRENDELÉS LEADÁSA A WEBOLDALON

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló email küldése, megrendelt  termékek házhozszállítása. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási, szállítási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás, a számlázás és a házhozszállítás miatt.Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon vásárló felhasználók.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
• az adatkezelő és alkalmazottai
• házhozszállítást végző Magyar Posta Zrt. (lásd Harmadik fél c. alfejezet)
• A számla kiállításához kapcsolódó jogosultak (lásd a Számla kiállítás c. fejezetben)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben az impresszumban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név, cégnév, cím, illetve cégnév esetén az adószám a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. Az e-mail cím a kapcsolattartás miatt szükséges. A megrendelt termék(ek) adatai a termékek azonosítása miatt szükséges.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


HARMADIK FÉL

A weboldalon rendelt könyvek házhozszállításával megbízott Magyar Posta Zrt., mely a kapcsolattartásra megjelölt adatok ismerete nélkül nem tudja biztosítani a szolgáltatás nyújtását.

Név/cégnév: Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Adószám: 10901232-2-44
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 1 767-8200


SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
• az adatkezelő és alkalmazottai
• jogszabályi kötelezettségből eredő harmadik fél (lásd Harmadik fél c. alfejezet)

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben az impresszumban megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon a kapcsolódó szolgáltatás oldalán található, kifejezetten erre szolgáló, előre nem bejelölt, üres jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A szolgáltatás igénybevétele a jelölőnégyzet bejelölése nélkül nem vehető igénybe.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


HARMADIK FÉL

Jogszabályi kötelezettségből eredően a számla kiállításához szükséges személyes adatokhoz az adatkezelő pénzügyi és számviteli bizonylatainak kezelésével megbízott könyvelőiroda részére hozzáférést biztosít:

Név / cégnév: Németh Numerus Adótanácsadó Kft.
Székhely: 1146, Budapest, Dózsa György út 11. Fsz/2
Telefon: +36 1 303-7885


KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet értelmében a bejelentett, illetve engedélyköteles felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan a képző intézmény köteles adatokat szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatói Rendszerbe (FAR). A képzésre jelentkező a személyi azonosításra alkalmas adatok továbbítását letilthatja e-mailben vagy levélben. Az adatokat a jogszabály értelmében a Képző Intézmény köteles bekérni, és nyilvántartani, a tiltásra vonatkozó szándékot az adatszolgáltatás során a FAR rendszerébe továbbítani.


KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, vagyis ez esetben a Facebook.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosultak/címzettek és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

A közösségi oldalak adatkezelésére az adott közösségi oldal szolgáltatójának feltételei irányadóak. Erre az adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs.


GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu&ref_topic=2919631

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.


TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név / cégnév: Webnode AG
Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. A hálózati kommunikáció a szolgáltató szervere és a felhasználó számítógépe közötti kommunikáció során SSL titkosítással kódolásra kerül, így az adatokhoz illetéktelen személy nem tud hozzáférni. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

A fentiekben részletezett jogok kérése esetén az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

- Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011-es NEFMI rendelet.

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet.